Members

Professor:
Naohiko Sugita

Lecturer:
Yusuke Ito
Toru Kizaki

Assistant Professor:
Reina Yoshizaki
Shihao Li, Daikin Project

Postdoc Researcher:
Yanming Zhang, JSPS postdoctoral fellowship for research
Guoqui Ren

Collaborative professor:
Liming Shu, Dalian University of Technology, Professor
Zhenglong Fang, Beihang University, Associate Professor

Staffs:
Toshinori Moroyama, Technical staff
Ayako Ishihama, Secretary

Phd candidates:
Zhenshi Ying
Chaoran Wei
Shun Tanaka
Chao Wang
Jiahui Liu
Huijie Son
Takumi Koike
Quinru Zheng
Xianyu Zhang
Koki Nakashima

Master course:
Haonan Ren
Yuta Teshima
Kotaro Hinuma
Tomohiro Fukui
Jiawei Ding
Zheng Yi
Shotaro Isoda
Taiji Yamada
Shogo Kitamura
Kota Takabayashi
Kenta Tokumi
Ryota Hasegawa

Bachelor students:
Hiroki Ohtsuka
Tatsuya Kaji
Sota Kumano
Ryota Kobayashi
Keigo Takeuchi
Sota Kiriake
Seitaro Kumo
Io Hanaoka
Hiroki Matumoto