Members

Professor:
Naohiko Sugita

Lecturer:
Yusuke Ito
Toru Kizaki

Assistant Professor:
Reina Yoshizaki

Collaborative professor:
Liming Shu, Dalian University of Technology, Professor
Zhenglong Fang, Beihang University, Associate Professor

Staffs:
Yanming Zhang, JSPS postdoctoral fellowship for research
Shihao Li, Postdoc Researcher
Toshinori Moroyama, Technical staff
Ayako Ishihama, Secretary

Phd candidates:
Ippei Kono
Junya Hattori
Zhenshi Ying
Guoqui Ren
Sung Yeob Jeong
Chaoran Wei
Shun Tanaka
Chao Wang
Jiahui Liu
Huijie Son
Takumi Koike
Quinru Zheng

Master course:
Xianyu Zhang
Sabrina Claudia Crepaldi
Akihiro Arimoto
Shuta Irako
Koki Nakashima
Haonan Ren
Yuta Teshima
Kotaro Hinuma
Tomohiro Fukui
Yu Kanbe

Bachelor students:
Shotaro Isoda
Taiji Yamada
Shogo Kitamura
Kota Takabayashi
Kenta Tokumi
Ryota Hasegawa
Soma Ando
Tatsuki Saito
Ippu Liao